Day 302 (8.28.2014) * New York, NY

Day 302 (8.28.2014) * New York, NY


Day 301 (8.27.2014) * New York, NY

Day 301 (8.27.2014) * New York, NY


Day 300 (8.26.2014) * New York, NY

Day 300 (8.26.2014) * New York, NY


Day 299 (8.25.2014) * New York, NY

Day 299 (8.25.2014) * New York, NY


Day 298 (8.24.2014) * New York, NY

Day 298 (8.24.2014) * New York, NY


Day 297 (8.23.2014) * New York, NY

Day 297 (8.23.2014) * New York, NY


Day 296 (8.22.2014) * New York, NY

Day 296 (8.22.2014) * New York, NY


Day 295 (8.21.2014) * New York, NY

Day 295 (8.21.2014) * New York, NY


Day 294 (8.20.2014) * New York, NY

Day 294 (8.20.2014) * New York, NY


Day 293 (8.19.2014) * New York, NY

Day 293 (8.19.2014) * New York, NY


Day 292 (8.18.2014) * New York, NY

Day 292 (8.18.2014) * New York, NY


Day 291 (8.17.2014) * New York, NY

Day 291 (8.17.2014) * New York, NY


Day 290 (8.16.2014) * New York, NY

Day 290 (8.16.2014) * New York, NY


Day 289 (8.15.2014) * New York, NY

Day 289 (8.15.2014) * New York, NY


Day 288 (8.14.2014) * New York, NY

Day 288 (8.14.2014) * New York, NY«


theme