Day 322 (9.17.2014) * New York, NY

Day 322 (9.17.2014) * New York, NY


Day 321 (9.16.2014) * New York, NY

Day 321 (9.16.2014) * New York, NY


Day 320 (9.15.2014) * New York, NY

Day 320 (9.15.2014) * New York, NY


Day 319 (9.14.2014) * New York, NY

Day 319 (9.14.2014) * New York, NY


Day 318 (9.13.2014) * Brooklyn, NY

Day 318 (9.13.2014) * Brooklyn, NY


Day 317 (9.12.2014) * Brooklyn, NY

Day 317 (9.12.2014) * Brooklyn, NY


Day 316 (9.11.2014) * New York, NY

Day 316 (9.11.2014) * New York, NY


Day 315 (9.10.2014) * New York, NY

Day 315 (9.10.2014) * New York, NY


Day 314 (9.9.2014) * New York, NY

Day 314 (9.9.2014) * New York, NY


Day 313 (9.8.2014) * New York, NY

Day 313 (9.8.2014) * New York, NY


Day 312 (9.7.2014) * New York, NY

Day 312 (9.7.2014) * New York, NY


Day 311 (9.6.2014) * New York, NY

Day 311 (9.6.2014) * New York, NY


Day 310 (9.5.2014) * New York, NY

Day 310 (9.5.2014) * New York, NY


Day 309 (9.4.2014) * New York, NY

Day 309 (9.4.2014) * New York, NY


Day 308 (9.3.2014) * New York, NY

Day 308 (9.3.2014) * New York, NY«


theme